Sivil Toplum

Milli Eğitim Bakanlığı İklim Değişikliğine Hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı İklim Değişikliği Eylem Planı’na göre, 2025 sonu itibarıyla her tür ve seviyedeki öğretim programları, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, çevre ve iklim değişikliği konularına uyumlu olacak şekilde güncellenecek. Kurulacak işbirlikleriyle temiz enerji kullanımı artırılacak okulların çevre dostu olması sağlanacak.

AA’da yer alan habere göre, küresel sıcaklıkta 2030’a kadar yaşanacak 1,5 derecelik artışın insan yaşamını ve doğayı büyük risk altında tuttuğu yönündeki öngörüler artarken bu tehlikeyi azaltmak ve gelecek nesilleri korumak için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde faaliyetler yürütülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı İklim Değişikliği Eylem Planı’ndan ve Bakanlık verilerinden derlenen bilgilere göre, 29 bin 400 okulun Sıfır Atık belgesiyle sertifikasyon süreci tamamlandı. 1,325 okulda Sıfır Atık Kütüphanesi kuruldu ve 9 milyon öğrenci Sıfır Atık eğitimi aldı. Çalışmalar kapsamında çevre dostu 1,000 okul inşa edildi.

Müfredatı hazırlanan Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersi yeni dönemde okutulmaya başlandı. İklim değişikliğine ilişkin öğretmen eğitimleri gerçekleştirildi. 30 ilde öğretmenlere hava kirliliğiyle mücadele eğitici eğitimleri verildi.

MEB, eylem planında paydaşlarla ortak çalışmalar planlamak ve ortak çözüm önerileri gelişmek amacıyla yedi ana başlık belirledi:

  • İklim değişikliğinin etkileri hakkında eğitim kurumlarında farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması,
  • İklim değişikliği sonucunda oluşabilecek afetler ve bu afetlere karşı alınabilecek önlemler,
  • Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu,
  • Su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu,
  • Hava, su ve toprak kirliliği,
  • Geridönüşüm ve sıfır atık,
  • İklim değişikliğinin çevre ve halk sağlığı üzerine etkileri.
Öğretim Programları SKA Doğrultusunda Güncellenecek

Eylem planı kapsamında, 2025 sonu itibarıyla her tür ve seviyedeki öğretim programları, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, çevre ve iklim değişikliği konularına uyumlu olacak şekilde güncellenecek. Öğretim programları ve eğitim materyallerinin çevre ve iklim değişikliği ile uyumunu değerlendiren bir envanter hazırlanacak. Hazırlanan envanter raporu kapsamında ders kitapları da güncellenecek.

Okullarda Temiz Enerji Kullanım Payı Artırılacak

Tüm kurum ve kuruluşlarla güçlü işbirlikleri yapılarak temiz enerji kullanımı artırılacak okulların çevre dostu olması sağlanacak. Öğrenme ortamlarının iklim değişikliğine karşı fiziksel kapasitesi güçlendirilecek. Okul ve kurumlarda temiz enerji kullanım payı artırılacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminin mümkün olduğu kurumlar ve okullar tespit edilecek. Belirlenen eğitim binalarında yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili altyapı çalışmaları yapılacak. Okul binaları çevre dostu olacak şekilde dönüştürülecek, tüm eğitim kurumlarına ait binaların yalıtımı yapılacak, bu yapılarda enerji tüketimi düşük cihaz sistemine geçilmesi için çalışmalar gerçekleştirilecek.

Seragazı Emisyonlarının Azaltımına Yönelik Uygulamalar Hayata Geçecek

Okul binalarında ve diğer eğitim kurumlarında seragazları emisyonlarının azaltımına yönelik uygulamalara yer verilecek. Bu kapsamda, seragazı emisyonlarının azaltımına yönelik gerçekleştirilen uygulama sayısı ve uygulamalara yer veren okul sayıları ile karbon ayakizi hesaplanan okul sayıları takip edilecek.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Çerçeve Planı, çevre ve iklim değişikliği ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında mesleki tanıtım ve rehberlik, yeşil meslekler kavramı çerçevesinde yeniden yapılandırılacak. Okul-gıda sözleşmesi metni hazırlanacak ve okul-gıda sözleşmesi imzalanan okul-kantinci sayısı belirlenecek.

Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili özgün ve güncel dijital içerikler üretilecek ve hedef kitleye ulaştırılacak. Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili kaynaklar, iyi örnekler ve uygulamalar ortak bir dijital platformda toplanarak kolay erişimleri sağlanacak.

Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili terminolojinin yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak her türde anlaşılabilir kılınması için Çevre ve İklim Değişikliği Sözlüğü oluşturulacak. Çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla bütün taraflarla işbirliği içerisinde sosyal-kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması sağlanacak.

“Dünya Su Günü” Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesine Eklenecek

Çevre Koruma Haftası, Çevre ve İklim Değişikliği Haftası olarak değiştirilecek. Belirli gün ve haftalar çizelgesine “Dünya Su Günü” eklenecek. 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü kapsamında iklim değişikliğinin afetlere etkisine yönelik farkındalık etkinlikleri yapılacak.

Okullarda iklim atölyeleri ve yakın çevrede milli eğitim tabiat parkı kurularak çevre ve iklim değişikliği konusunda kazanılmış bilgilerin davranışa dönüştürülmesi sağlanacak. Gençlerin ve çocukların iklim girişimcileri olarak okul dışında sosyokültürel etkinliklerde bulunmalarına olanak tanınacak. Bu kapsamda iklim kulüpleri, iklim kampları gibi faaliyetler yapılacak.

Çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla eğitimler verilecek. Aday öğretmen yetiştirme eğitimleri, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ve çevre ve iklim değişikliği kapsamında güncellenecek. Öğretmen, okul yöneticileri ve personeli, il ve ilçe personeline yönelik olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ve çevre ve iklim değişikliği kapsamında hizmet içi eğitim programları geliştirilecek ve uygulanacak.

İklim Okuryazarlığı Eğitimleri Düzenlenecek

Toplum temelli eğitim kapsamında iklim okuryazarlığı başta olmak üzere ailelere yönelik farkındalık eğitimleri düzenlenecek. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgi ve verilere göre iklim değişikliğinin sebep olduğu hastalıklar ile ilgili farkındalık, bilinçlendirme ve kültür oluşturulmasına yönelik eğitimlerinin planlanması yapılacak.

Okulların fiziki kapasitelerinde yenilikçi uygulamalar hayata geçirilecek. Bu uygulamalar arasında, sıfır atık kutuları, kompost makinesi, tarım uygulama alanları, sınıflarda hava kalitesi ölçüm cihazları, gri su depolama, okul bahçelerinde verimli sulama yöntemlerinin geliştirilmesi bulunuyor.

Enerji Yönetim Birimi çalışanları tarafından okul ve eğitim kurumlarındaki elektrik-su-doğal gaz tüketim miktarlarının izleme-değerlendirmelerine yönelik çalışmalar raporlaştırılacak.

About Post Author