Hukuk

Dayanışma 21. Yüzyılın Temel Değerlerinden Olmalı!

Birleşmiş Milletler, her yıl düzenlenen 20 Aralık Uluslararası İnsani Dayanışma Günü bağlamında, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na küresel işbirliği ve dayanışma ile ulaşılabileceğini vurguluyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Aralık 2005’te dayanışmayı 21. yüzyılda halklar arasındaki ilişkilerin esasını oluşturması gereken temel ve evrensel değerlerden biri olarak tanımladı ve bu bağlamda 20 Aralık’ı “Uluslararası İnsani Dayanışma Günü” olarak ilan etti.

Küresel girişimlerde ve ulusal politikalarda, toplulukların her kesiminin haklarının korunması ve geleceğin gözetilmesi ekonomik dayanışmayı desteklemede etkili. Dayanışmanın bir boyutu olan bu adımlar, toplumların ve grupların, hükümet veya pazar tarafından yeterince karşılanmayan sosyal, ekonomik veya çevresel sorunlarına çözüm bulma amacıyla evrimleşen faaliyetlerinde açıkça gözlemlenebiliyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), insanlar ve gezegen etrafında odaklanırken gücünü insan haklarından alan; yoksulluk, açlık ve hastalıklarla mücadeleye kararlı, küresel bir ortaklık tarafından destekleniyor. Bu nedenle SKA’lara ancak küresel işbirliği ve dayanışma ile ulaşılması mümkün olabilir.

Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak için Uluslararası Dayanışma

Dayanışma, Milenyum Bildirgesi’nde 21. yüzyıl uluslararası ilişkilerinin temel değerlerinden biri olarak tanımlanıyor. Bildirge, mağdur olanların ve dünyanın kaynaklarından yararlanamayanların en fazla imkana sahip olanlar tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Bu çerçevede, küreselleşme ve artan eşitsizlik sorununun çözümü, ancak uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi ile gerçekleşebilecek.

20 Aralık 2002 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının güven fonu olarak Dünya Dayanışma Fonunu kurdu. Fon; yoksulluğu ortadan kaldırmayı ve gelişmekte olan ülkelerde, özellikle de nüfuslarının en yoksul kesimleri arasında, insani ve sosyal kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Hem fonun kuruluşu hem de 20 Aralık’ın İnsan Dayanışma Günü olarak ilan edilmesi gibi girişimler tüm paydaşların dayanışmaya katılımını hızlandırmak için atılmış adımlar.

Uluslararası İnsani Dayanışma Gününün amaçları şu şekilde özetleniyor:

  • Çeşitlilik içerisindeki birlikteliğin güçlendirilmesi,
  • Hükümetlere uluslararası anlaşmalara yönelik taahhütlerine saygı göstermeleri gerektiğinin hatırlatılması,
  • Dayanışmanın önemi konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi,
  • SKA’lara ulaşılması için dayanışmayı teşvik etmenin yolları hakkında tartışma zeminlerinin oluşturulması,
  • Yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik yeni girişimlerin teşvik edilmesi.

Yazının aslına buradan ulaşabilirsiniz.

About Post Author