Ekonomi

Yeşil Ekonominin Paydaşları İtalya’da Buluştu

Italian Exhibition Group tarafından düzenlenen Ecomondo ve Key Energy fuarları 6-9 Kasım tarihleri arasında Rimini Expo Center’da gerçekleşti. Fuarlarda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ülkelerindeki en gelişmiş döngüsel biyoekonomi deneyimleri, atık yönetimi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi konular ele alındı. Fuarlar 115 ülkeden ziyaretçiyi ağırlarken Türkiye’den de yoğun bir katılım vardı.

YAZI: Bulut BAGATIR

Yeşil ekonomi alanındaki farklı pay­daşları bir araya getiren Ecomondo 22. Uluslararası Malzeme ve Ener­ji Geri Kazanımı ve Sürdürülebilir Kalkınma Fuarı ile Key Energy 12. Uluslararası Sürdürülebilir Enerji ve Mobilite Fuarı, 6-9 Kasım tarihleri arasında İtalya’nın Rimini kentinde gerçekleşti. Türkiye organizasyonunu Bee2Bee’nin yürüttüğü, Italian Exhi­bition Group tarafından Rimini Expo Ceenter’da düzenlenen fuarlarda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşki­latı (AGİT) ülkelerindeki en gelişmiş döngüsel biyoekonomi deneyimleri, atık yönetimi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi konular tar­tışıldı. Bu yıl 22. kez düzenlenen Ecomondo Uluslararası Malzeme ve Enerji Geri Kazanımı ve Sürdürü­lebilir Kalkınma Fuarı’nda plastik­ler için Avrupa stratejisi ve gelişimi, AGİT ülkelerindeki en gelişmiş dön­güsel biyoekonomi deneyimleri, atık yönetimi ve kullanımı için uygulanan Endüstri 4.0, su kaynaklarının korun­ması, geri kazanımı ve yeniden kulla­nılması başlıkları ele alındı.

Key Energy 12. Uluslararası Sürdü­rülebilir Enerji ve Mobilite Fuarı ise katılımcıları güneş, depolama, rüzgar ve verimlilik sektörleriyle buluşturdu. Çok uzak olmayan bir tarihte elektri­ğimizin neredeyse yarısını rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir ener­jilerden elde edeceğiz ve tahminlere göre toplam araç sayısının %55’i kadar elektrikli araç kullanarak seyahatleri­mizi gerçekleştireceğiz. Avrupa şehir­lerinde karbondioksit oranının ciddi oranda düşmesini de kapsayan bu tah­minler, Ecomondo ile eş zamanlı dü­zenlenen Key Energy fuarının da ana maddesi oldu. Fuarda aynı zamanda sanayide ve konut sektöründe enerji verimliliği için çözümler de sunuldu.

Fuarın açılışında bir konuşma gerçek­leştiren İtalya Çevre Bakanı Sergio Costa, “İçerisinde bulunduğumuz günlerin İtalya için kolay olmadığını ancak bakanlığın ve hükümetin dön­güsel bir ekonomi inşa etme taahhü­dünü teyit etmek için burada olduğu­mu söyleyebilirim” diye konuştu.

Geçmişteki fuarlara göre profesyo­nel katılımcıların %4 oranında artış gösterdiği fuarlarda toplamda 115 farklı ülkeden katılımcı bir araya gel­di. 129.000 metrekarelik devasa bir alanda düzenlenen fuarlardaki ziyaret­çilerin %70’i Avrupa’dan, %9’u ise Ak­deniz Havzası’ndan katılım gösterdi. Fuarlar, Çin ve Rusya’dan gelen ziya­retçilerin de büyük ilgisiyle karşılaştı. Medyanın da büyük bir ilgi gösterdiği fuarlarda dört günün sonunda yaklaşık 170 milyon iş bağlantısının kurulduğu tahmin ediliyor.

Türkiyeli Firmalardan Fuara Yoğun Katılım

Türkiye’deki geridönüşüm sektörü gün geçtikçe gelişiyor ve dünyada bu alanda hangi adımların atıldığını sıkı bir şekil­de takip ediyor. İtalya’daki fuarlara da yoğun bir katılım sağlayan sektör pay­daşları ile hem fuar hakkındaki gözlem­lerini hem de Türkiye’deki sektörün durumunu konuştuk.

33 yıldır küçük ve orta ölçekli atık su arıtma tesisleri alanında faaliyet göste­ren ARGES’in Genel Müdürü Ahmet Işıtman, firmanın 2000 yılından itiba­ren ağırlığını ihracata verdiğini ve 23 ülkede 800’ün üzerinde küçük ve orta ölçekli tesis kurduklarını söylüyor. 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık dö­neminde Çevre Teknolojileri Ekibi Başkan Yardımcısı olduğunu belirten Işıtman, Türkiye’deki çevre kirliliği kontrolünün havza bazında veya böl­gesel bazda bağımsız kuruluşlar ta­rafından yapılması gerektiğini ortaya koyduklarını ancak bugüne kadar bu yöntemin uygulanmadığını belirtiyor ve şöyle devam ediyor: “Bunun neticesin­de de büyükşehir belediyelerini kontrol etmek ile görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aynı görüşten olduğu zaman o belediyelere farklı davranıyor, karşı gö­rüşte belediyelere farklı davranıyor. Bu bir yerde de çok doğal. Burada böyle yapmasınlar deme şansımız yok. Kural­ları doğru koyarsak uygulanabilir hale gelebilir. Dolayısıyla çevre yönetimi ve çevre kirliliği kontrolü eğer bir ba­ğımsız kuruluş tarafından havza bölge bazında yapılmıyorsa genel merkezden tek odaklı kontrol ve çözüm mümkün değil. Şu anda bazı büyükşehir beledi­yeleri inanılmayacak rakamlardaki atık suları bypass ederek, akarsularımıza ve alıcı ortamlara veriyor. Bunlar yeteri kadar denetlenmiyor.” Bu fuara ilk defa katıldıklarını belir­ten Işıtman “IFAT fuarına çok uzun süredir katılan bir firmayız. Buradaki fuara katılma sebebimizin altında İtal­yan firmalarıyla işbirliği yapma amacı bulunuyor. Çünkü İtalyan firmaları ge­nellikle Kuzey Afrika’da daha etkili ve verimli çalışmalar yapabiliyorlar. Kuzey Afrika’ya onlarla birlikte girebilir miyiz düşüncesiyle fuara katıldık” diyor.

1988’den beri faaliyette olan ve metal geridönüşümü üzerine çalışan Birim Makina’nın satış müdürü Murat Akkuş ise beş kıtada yaklaşık 65 ülkeye ihracat yaptıklarını ve imal edilen makinelerin %90’ına yakınının yurtdışına gittiğini be­lirtiyor. Türkiye’deki geridönüşüm sek­törü ile ilgili birtakım sıkıntıların oldu­ğunu ancak oldukça umutlu olduklarını belirten Akkuş, “Çelik ve demir sektör­lerinde son dört beş aydır dövizlerden kaynaklanan bir sıkıntı var. Her üç dört senede bir buna benzer bir problem ile karşılaşıyoruz. Şu anki sıkıntı daha ziya­de makine alacak müşterilerin dövizin artışından dolayı yatırım yapmaya kork­ması. Hurda fiyatları da arttı. O bakım­dan çok sorun yok ama yatırım yaparken bir kere değil üç kere düşünüyorlar. An­cak bunun kısa sürede aşılacağına inanı­yorum. Geridönüşüme sahip çıkmamız gerekiyor.” şeklinde konuşuyor. Fuardan oldukça ümitli olduğunu be­lirten Akkuş, bunun nedenini ise şu sözlerle açıklıyor: “Çünkü hemen her ülkeden bir ziyaretçi geliyor. Buradan mutlu ayrılacağımızı tahmin ediyorum. Ziyaretçiler buraya ticaret yapmak ve son gelişmeleri takip etmek amacıyla katılıyorlar.”

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) adına fuara katılan heyet­ten MKE Hurda İşletmesi Müdürü Abdulkadir Torun ise yeni teknolo­jik gelişmeleri takip edebilmek adına fuara katıldıklarını belirterek, “Fuar­da yaklaşık 20 kadar firma ile birebir görüşmeler yapıldı. Görüşmelerimiz genellikle Avrupa ülkelerinin sektör­deki temsilcileri olan Almanya, İtalya, Belçika, Danimarka gibi ülke firmala­rı ile yapıldı. MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğü’nün kamu ve kuruluşları­nın elektrikli ve elektronik hurdalarını toplamakla mükellef olması nedeniyle bu hurdaların işlenmesi için tesis ihtiya­cı duyuluyor. Teknolojiye paralel olarak elektrikli ve elektronik eşya hurdaları­nın her geçen gün daha fazla artması ülkemizde de bu alanda geridönüşüm tesisi ihtiyacı doğuruyor. Tesisin emek yoğun sistem değil, teknoloji yoğun sistem dahilinde yatırım ihtiyacını kar­şılayabilmek için görüşmeler yapıldı. Kurulacak olan bu tesislerden çıkacak ürünlerin bir kısmı savunma sanayiine hizmet eden MKEK’in hammadde ih­tiyacını karşılayacak, diğer kısmı da pi­yasaya arz edilerek değerlendirilecek” diyor.

MKEK’in Avrupa Birliği Uyum Yasa­ları ve Ulusal Çevre Mevzuatı’na uyum sağlamak için yaklaşık 100 milyon TL yatırım yaptığını belirten Torun, kuru­mun 1937 yılından beri yasal çerçevede görevlendirildiğini hatırlatarak “Ku­rumumuz, hurda müdürlüklerimizde modern teknolojik yatırımlar yapılarak tehlikeli-tehlikesiz atıkların toplanması ve geçici depolanması, ayrıştırılması, atık ara depolama, ömrünü tamamlan­mış araç geçici depolanması, tehlikeli atıkların arındırılması ve işlenmesi, hurda metal konularında Çevre ve Şe­hircilik Bakanlığı’nca verilen izin lisans belgelerini almış olup bu kapsamda faaliyetlerini sürdürüyor. Hurda Mü­dürlüğümüz ülkemizde oluşan atıkların mevzuatlar doğrultusunda geridönü­şüm/ bertarafına aracı olmakla çevresel kirlenme risklerinin azaltılmasında ve ülke ekonomisine kazandırdıkları ile büyük katkı sağlıyor” diyor.

Ecomondo/Key Enerji Fuarları bu yıl 5-8 Kasım tarihlerinde düzen­lenecek. Ayrıntılı bilgi için: https:// en.ecomondo.com/

About Post Author